درباره ما

کاری از گروه دانشجویان آموزشکده فنی پسران نیشابور

شماره تماس آموزشکده:  ۰۵۵۱۶۶۲۴۷۸۹

آدرس آموزشکده: خراسان روضوی، نیشابور، جاده صومعه

ایمیل (استاد لطف آبادی) : karafarini.shariati@gmail.com

دیدگاه ها مسدود است.
Free Web Hosting