اخبار

جهت آگاهی دانشجویان عزیز، از اخبار مختلف مربوط به کارآفرینی در آموزشکده و اخبار کشوری ، این بخش آماده و گردآوری شد. در صورت نیاز به اخبار خاصی مربوط به کارآفرینی لطفا پست بگذارید.
  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting