Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

هفت راز زنان موفق در مدیریت

شناسنامه

نام کتاب:هفت راز زنان موفق در مدیریت

نویسنده:دونا ال. و لین ام. بروکس

مترجم:غلامرضا صالحی معوا

تعداد صفحات:۳۲۸

ناشر:موسسه خدمات فرهنگی رسا

سال انتشار:۱۳۸۱(چاپ اول)

قیمت:۲۰۰۰۰ریال

خلاصه:

وقتی به تمام کارهایی که در طول عمر خود انجام می دهید،بیندیشید.ممکن است نحوه نگرشتان تغییر یابد.بسیاری از زنانی که خود را در حد متوسط در نظر می گیرند،در واقع کارهای فراوانی انجام می دهند.آنها سر کار می روند،از خانواده مراقبت می نمایند،در اموری داوطلبانه شرکت می کنند،به مدرسه یا دانشکده می روند،و به خانه داری و امور مربوط به آن می پردازند.برای خانواده غذا می پزند،با ارباب رجوع به خوبی رفتار می کنند ،بودجه بندی می کنند،گزارش می نویسند ،قسمتی از سازمان را اداره می کنند،و مدیریت کارکنان را بر عهده می گیرند.اما آنچه که براستی لازم است همه بدانند تا از پس انجام این کارها با موفقیت برآیند،آن است که رمز و راز مربوط به انجام بهینه این امور را از کسانی که در این زمینه ها موفق بوده اند،بیاموزند و خط مشی آنرا تعقیب نمایند.این امر،راهکاری بسیار موثر است.مفهوم موفقیت از نظر هر فردی معنای خاصی دارد.همه ما خواسته های متفاوت،آرزوهای گوناگون و مهارتهای خاص خود را داریم.نکته ایی که باید به ذهن خود بسپاریم،این است که هر کسی دتش نمیخواهد مدیرعامل،رییس کل،فرد اول جمع یا سیاستمداری سرشناس شود.برای هر تصمیمی که می گیریم،حق انتحاب داریم و نیز نتیجه ایی که    در پی آن عایدمان خواهد شد.از دیدگاه بسیاری از مردم ممکن است موفقیت در کار،به مفهوم محکم به شغل خود چسبیدن،به دست آوردن شغلی مناسب از طریق مصاحبه،یا کسب احترام به خاطر انجام کارهای خوب باشد.

فهرست مطالب:

پیش گفتار

سرآغاز

بخش اول:هفت راز موفقیت

بخش دوم:به کارگیری رموز موفقیت در کار

زنان و فنآوری

نگاه به آینده

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب