ماموریت ممکن

شناسنامه:

نام کتاب:ماموریت ممکن

نویسنده:کن بلانچارد،تری وگهورن، جیم بلارد

مترجم:محمود طلوع

تعداد صفحات:۲۴۶

ناشر:نشر هزاران

سال انتشار:۱۳۷۷(چاپ اول)

قیمت:۹۳۰۰ ریال

خلاصه:

هدف و مقصد اصلی ما از نگارش این اثر،در واقع این است که به افراد کمک کنیم تا ظرفیت های خود را در حدی توسعه دهند که بتوانند ضمن مدیریت موثر وضع موجود ،همزمان به خلق آینده بپردازند.کتاب طوری تنظیم شده است تا بجای اینکه دستنامه ایی اجرایی باشد،مدیران را به تفکر و اندیشه وادارد.کتاب به پنج بخش اصلی تفکیک شده است:

سه بخش اول ،روی قیاس و استعاره قصر شنی،مبتنی است.بخش اول،دلایل واصول اعتقادی ما را شرح می دهد.بخش دوم، حاوی بهترین نظریه ها درباره اصلاح فعالیت های جاری است،و بخش سوم نیز،به بحث و بررسی دومین مبحث بااهمیت،که خلق آینده است،می پردازد.در بخش چهارم،به بحث روی این نکات می پردازد که:چه کارهایی باید انجام شود؟و مسولیت کارها با چه کسی است؟چه کس یا کسانی مسیولیت انجام هماهنگی های لازم بین شخصیت های متفاوت را( به منظور کسب اطمینان از انجام اصلاحات مورد نظر،و اینکه نوآوریهای آینده،حمایت های لازم را از طرف مدیریت و کارکنان بدست خواهند آورند)بعهده خواهند گرفت؟عانیت بخش پنجم به نیروی انسانی و انسان به عنوان محور کارهاست،و چنین استدلال می شود که سفر به سود موقعیتی در کلاس جهانی،و انجام دگرگونیهای ضروری برای رسیدن به آن ،از انسان و محدوده او آغاز می شود و همه افراد را اعم از مدیران،رهبران تک تک مشارکت کنندگان در این فرآیند در بر می گیرد.(از مقدمه مولفین)

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه به قلم آقایان«کودیک»و«مادونا»

سپاسگزاری مولفین

مقدمه

فصل اول: داستان قصر شنی:امروز،روز ساختن فرداست

فصل دوم: بازآفرینی و طراحی مجدد قصر شنی:اصلاح منحنی اول

فصل سوم: تغییرات منحنی دوم

فصل چهارم: گماردن افراد ذیصلاح و مناسب در تیمهای مناسب و نوع مناسبی از حمایت و پشتیبانی

فصل پنجم: آیا ابزار و عوامل لازم را برای زندگی در جهانی با دو منحنی در اختیار داری

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting