مدیریت از راه ارزش ها

شناسنامه:

نام کتاب: مدیریت از راه ارزش ها

نویسنده: کن بلانچارد

مترجم: حمیدرضا فرتوک زاده

تعداد صفحات: ۱۵۴

ناشر: سازمان فرهنگی فرا

سال انتشار:۱۳۸۳(چاپ دوم)

قیمت: ۲۱۰۰۰ریال

خلاصه:

ارزش های مشترک، همه کارکنان را پیرامون یک محور مشترک هم سو می کند.
در روزگار تغییرات پی در پی، به سادگی می شود تصور کرد که حتا قوانین بنیادی حاکم بر آداب و رفتار انسانی تغییر یافته اند.

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting