نهادی کردن نوآوری در سازمان

شناسنامه:

نام کتاب:نهادی کردن نوآوری در سازمان

نویسنده:دکتر فلورا سلطانی تیرانی

تعداد صفحات:۲۵۵ صفحه

ناشر:موسسه خدمات فرهنگی رسا

سال انتشار:۱۳۷۸(چاپ اول)

قیمت:۱۲۰۰۰ ریال

خلاصه:

تغییر و تحول در سازمانهای امروزی به قدری سریع،چند جانبه،پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش‌بینی همگانی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات،رشد،بالندگی و توسعه نمی‌باشند.تا دو دهه قبل سازمانهای زیادی در صحنه رقابت داخلی می‌توانستند با پیگیری اهداف کمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند،اما با بین المللی شدن رقابت و اهمیت یافتن اهداف کیفی و فرااقتصادی،سازمانها دیگر بدون توسعه قادر به ادامه حیات نمی‌باشند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و پویا ممکن نیست.

واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به تحولات پیچیده،سازمانها را در جایگاه نظری سیستمهای باز اجتماعی قرار می‌دهد.سیستمهایی که تغییر و توسعه دائمی جز جدایی ناپذیر ماهیت آنهاست و بنابراین سازمانها به عنوان سیستهای باز اجتماعی باید مکانیزم‌ها و ساختارهای داخلی خود را با توجه به اصل تنوع ایجابی بنا به پیچیدگی محیط،متنوع و پیچیده سازند و در تعامل قطع‌ ناشدنی با محیط،هم در عناصر اصلی تشکیل دهنده خود و هم در بعضی از عناصر محیطی تغییراتی را به وجود آورند.حال اگر این تغییرات و پاسخ‌های آگاهانه به تحولات محیطی بر مبنای مدل و الگوی خاص و معینی صورت گیرد،باعث استقرار و استمرار یک یا چند عامل و با ارزش جدید محیطی در داخل سازمان می‌گردد.

کتاب حاضر با پیروی از بینش سیستمی درصدد است که عوامل ساختاری- رفتاری و ارزشها و باورهای مناسب برای ایجاد جریان مستمر و فراگیری از نوآوریها را تشریح نماید،به عبارتی به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می‌توان الگوی عمل و هنجارهای نوآوری را در طیف‌های مختلف سازمان جاانداخته و این هنجارها در زمینه ارائه و اجرای ایده و طرح‌های نو را به چرخه رفتاری سازمان متصل و یا به اصطلاح آنرا نهادی نمود.مطالعه این کتاب به دانشجویان،محققین و مدیران سازمانهای صنعتی توصیه می گردد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول:نوآوری در بستر تغییر

فصل دوم:نوآوری و فرآیند آن

فصل سوم:نهادی کردن و فرآیند آن

فصل چهارم:عوامل موثر در نهادی کردن بهبود و نوآوری

ضمیمه:الگوی نهادی کردن بهبود و نوآوری در سازمانهای صنعتی ایران

فهرست مآخذ و منابع

فهرست مآخذ فارسی

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting