کارآفرینی (تعاریف، نظریات، الگوها)

شناسنامه:

نام کتاب: کارآفرینی (تعاریف، نظریات، الگوها)

نام نویسنده: محمود احمدپورداریانی

تعداد صفحات:۳۰۰

ناشر: مولف با همکاری شرکت پردیس۵۷

سال انتشار: ۱۳۷۹

قیمت: ۱۹۵۶۰ریال

خلاصه:

روند تحول زندگی از دوران غارنشینی تا کنون به شیوه‌های متفاوتی توصیف شده‌است. اما آنچه که در تمامی تحلیلها مورد توجه قرار نگرفته، همانا نقش عامل تغییر(کارآفرینان) از ابتدا تا کنون وجود داشته و به احتمال زیاد در آینده نیز، تغییرات توسط کارآفرینان صورت خواهد پذیرفت. بطور کلی کارآفرینی به عنوان عامل تغییر، به خلق کسب و کار جدید توسط فرد یا گروههای کوچک اطلاق میگردد.(از مقدمه نویسنده)

در فصل اول این کتاب به بررسی مفهوم واژه کارآفرینی و دیدگاههای متفاوت درمورد آن پرداخته میشود.در فصل دوم، با بررسی نظریه های اقتصادی کارآفرینی ،سه دوره متمایز در تاریخ کارآفرینی بررسی شده است.دوره اول طرح بحث کارآفرینی در اقتصاد و اوج گیری آن، دوره دوم کم رنگ شدن این موضوع در مباحث اقتصادی و دوره سوم طرح مجدد آن از سوی برخی صاحبنظران.در فصل سوم دو رویکرد اصلی غیر اقتصادی بر کارآفرینی مورد بررسی قرار میگیرد.در بخش اول این فصل ویژگیهای روانشناختی کارآفرینان مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله مهمترین این ویژگیها می‌توان به توفیق، مخاطره پذیری، تحمل ابهام، داشتن مرکز کنترل درونی، خلاقیت و استقلال طلبی اشاره نمود که از میان انواع ویژگیهای مطالعه شده، بیشتر مورد توجه بوده اند.در بخش دوم رویکرد رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است. در این رویکرد ویژگیهای جمعیت شناسی فرد همراه با دیگر عوامل محیطی که در تشکیل یک شرکت نوپا موثر میباشند، نیز گنجانده شده است.در فصل چهارم،ابتدا به فلسفه شکل گیری القای کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه در سازمانها و بررسی انواع تعاریف گوناگون در خصوص کارآفرینی در شرکتها پرداخته شده است و سپس برخی ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی و تفاوتهای کارکردی و عملیاتی کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی مورد مقایسه قرار گرفته است. سپس انواع استراتژیها برای القای کارآفرینی دورن سازمانها و مدلهای ایجاد آن بررسی شده است.در فصل پنجم ، عنوان شده است که آنچه در تدریس دوره های کارآفرینی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، کارآفرینانه بودن شیوه های تدریس، ترکیب افراد و اهداف آموزشی و تطبیق و همسویی این موارد با یکدیگر میباشد.در فصل ششم تصویری از جایگاه کارآفرینی در تحقیقات نشان داده شده است.علیرغم علاقه فراوان مجامع علمی و دانشگاهی به مقوله کارآفرینی تنها مطالعات محدودی در خصوص نوع شناسی تحقیقات صورت گرفته است.و در نهایت در فصل هفتم این کتاب پس از بررسی ادبیات کارآفرینی و همچنین مدلهای ارایه شده جهت انجام کارآفرینی در این فصل، مدل نظری در خصوص کارآفرینی خواه به صورت سازمانی خواه مستقل ارائه میشود.

فهرست مطالب:

فصل ۱ : سر تاریخی مفهوم کارآفرینی

فصل۲: کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

فصل ۳: کارآفرینی در دیدگاههای غیر اقتصادی

فصل۴: کارآفرینی در سازمان

فصل۵: آموزش کارآفرینی

فصل۶:: بررسی تحقیقات کارآفرینی

فصل۷: مدلهای نظری کارآفرینی

فهرست منابع

ضمیمه

|http://www.stuloff.com.ua/ofisnaya-mebel/ofisnye-kresla/|ba|www.stuloff.com.ua

|http://vanco.com.ua/bumaga|ba|vanco.com.ua

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب